• Zuihoden Mausoleum
  • Traditional Arts & Crafts

Attractions

Akiu
Akiu Sato Center
Sakunami
Homei Shijuhachi-taki Falls
Akiu
Akiu Otaki Fudodo
Eat & Drink
Kitakata Ramen
Factory Tours
Kanezaki Kamaboko of country “Sasakamakan”
Nightlife
Toichi Ichiba
Activities
Kanrantei Tea House
Matsushima
Fukuurajima Island
Nature and Parks
Hitome Senbonzakura