Sendai Suzume Odori

Sendai Suzume Odori

จุดที่เป็นเสน่ห์ของงานเทศกาล Sendai Aoba นอกเหนือจากขบวน Yamahoko แล้วก็คือ Sendai Suzume Odori (รำนกกระจอก) กลุ่มนักรำจะถือพัดทั้งสองมือแล้วเต้นรำอย่างทรงพลัง ชื่อการรำนี้มาจากท่ารำที่คล้ายคลึงกับการก้มจิกกินอาหารของนกกระจอก กล่าวกันว่าต้นแบบการรำนี้มาจากช่างหินที่รำฉลองกันเมื่อสร้างปราสาท Sendai แล้วเสร็จ
สมาคมเทศกาล Sendai Aoba
http://www.aoba-matsuri.com/ (ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ)