Jozenji Street Jazz Festival

Jozenji Street Jazz Festival

รักเสียงเพลงจะมารวมตัวกันบนเวทีร่วมแสดงดนตรีกลางแจ้ง ในช่วงเทศกาลนี้ถนน Jozenji-dori ได้กลายเป็นเวทีศูนย์กลางไว้ใช้สำหรับงานเทศกาลแสดงดนตรีกลางแจ้งสไตล์ของคนเมืองนี้ ประมาณ 700 วงดนตรีมารวมกันที่ถนนสายกลางของเมือง และร้านค้ากลางแจ้ง/บาร์ ก็ออกมาทำมาค้าขายในช่วงเทศกาลแห่งดนตรีนี้ คณะกรรมการจัดงานเทศกาล

◆ Jozenji Street Jazz Festival Executive Committe
http://www.j-streetjazz.com/language/english.html (in English)