การเดินทางจากต่างประเทศตรงสู่สนามบินเซ็นได

การเดินทางจากต่างประเทศตรงสู่สนามบินเซ็นได

เส้นทางการบินตรงจากสนามบินต่างประเทศมายังสนามบินเซ็นไดมีดังแสดงในตารางด้านล่าง สำหรับประเทศอื่นๆที่ไม่มีเส้นทางการบินตรง ท่านสามารถเดินทางผ่านประเทศอื่น เช่นเกาหลีใต้ หรือจีน มาลงที่สนามบินเซ็นไดได้ นอกจากนี้ที่นี่ยังรับชาร์เตอร์ไฟล์ตจากเมืองใหญ่ๆหลายแห่งไมว่าจะเป็นฮ่องกง หรือกรุงเทพ ส่วนเส้นทางการบินในประเทศนั้นที่นี่เชื่อมต่อกับ 9 เมืองใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถเดินทางมายังสนามบินเซ็นได จากสนามบินนาริตะ สนามบินนาโกย่า และสนามบินคันไซได้ทุกวัน

International Flights (as of November 3, 2019)