Toichi Ichiba

Toichi Ichiba

ตลาดซึ่งก่อตัวขึ้นจากเพิงอาคารชั่วคราวใน บริเวณที่ถูกเผาไหม้ด้วยเปลวเพลิงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันมีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านค้าวัตถุโบราณ ร้านตุ๊กตา ร้านสัตว์เลี้ยง
บาร์ที่น่าดึงดูดใจ และร้านเครื่องหอม